REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ 

WWW.GET.PHOTORIDE.EU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi polegającej na wyświetleniu i pobraniu przez Użytkownika fotografii (dalej jako ,,Usługa”) przez Łukasz Uziębło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magic Foto Łukasz Uziębło, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Stary Rynek 11, lok. 2, 65-067 Zielona Góra, NIP: 9291675717, REGON: 081177630, dalej jako ,,Usługodawca”).

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej pod adresem www.get.photoride.eu (dalej jako ,,Strona internetowa”, lub ,,Strona”), w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: info@photoride.eu.

4. Pojęcia zapisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. Regulamin – niniejszy dokument;

b. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Stronę internetową.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Usługodawca umożliwia przeglądanie treści dostępnej na Stronie internetowej, w tym niniejszego Regulaminu. Usługa polegająca na przeglądaniu Strony jest świadczona Użytkownikowi przez czas nieokreślony, do momentu zamknięcia przez Użytkownika Strony internetowej.

2. Usługodawca świadczy Usługę polegającą na możliwości nieodpłatnego wyświetlenia oraz pobrania na urządzenie Użytkownika fotografii, która została mu wykonana i którą zakupił w Parku rozrywki w miejscach rozrywki i rekreacji należących do partnerów Usługodawcy (dalej jako: ,,Parki rozrywki”), na zasadach przez nich określonych.

3. W celu nieodpłatnego wyświetlenia oraz pobrania fotografii na urządzenie Użytkownika, Użytkownik musi podać w formularzu dostępnym na Stronie internetowej, otrzymany w Parku rozrywki indywidualny numer oraz kod fotografii.

4. Podanie indywidualnego numeru i kodu fotografii może nie być konieczne w przypadku gdy Użytkownik przeszedł na Stronę internetową skanując kod QR otrzymany w Parku rozrywki.

5. Użytkownik może skorzystać z Usługi wyłącznie przez 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia zakupu fotografii i otrzymania indywidualnego numeru i kodu fotografii, o których mowa w ppkt. 2 i 3 powyżej. Po tym czasie indywidualny numer i kod fotografii będzie nieaktywny.

6. Usługa pobrania fotografii jest świadczona przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia pobrania danych na urządzenie Użytkownika.

7. Usługodawca w ramach Strony internetowej wyświetli również Użytkownikowi link umożliwiający przejście do prowadzonego przez niego sklepu internetowego, w którym Użytkownikowi mogą zostać zaprezentowane informacje o produktach Usługodawcy, w tym produktach personalizowanych, zgodnie z treścią informacji w sklepie internetowym. Sklep internetowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest częścią Strony internetowej oraz świadczonej w jej ramach usług, a korzystanie z jego usług określa odrębny regulamin dostępny w sklepie internetowym.

8. Korzystnie ze Strony internetowej oraz Usługi jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że zarówno korzystanie ze Strony internetowej, jak i Usługi wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łącza bezprzewodowego. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora.

1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usługi wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. urządzenie z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. program do odczytu plików w formacie jpg.

2. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. DANE OSOBOWE

W ramach świadczonej Usługi, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zasadami ochrony danych osobowych, wskazanymi w Polityce Prywatności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczonej Usługi. Użytkownik przesyła reklamację na adres: Magic Foto Łukasz Uziębło, ul. Stary Rynek 11, lok. 2, 65-067 Zielona Góra, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@photoride.eu.

2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

3. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poprzez informacje na Stronie internetowej zawierającej zestawienie zmian wraz z terminem ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.